Skip to main content

2022 Bad news in tianchao

Tradegy in OUR HOMELAND. #xinjiang

WHAT THE FUCK!! 

https://twitter.com/NoMania004/status/1596215237099024390?s=20&t=wS4mEsr9b7pg_i8zoBXxQg

finding in china plutocratic in china wealth disbutrion

 

guangzhou 

 

wuhan 

 

 

shanghai 

 

 

zhengzhou

 

 

xian 

 

xinjiang