Skip to main content

2022 Bad news in tianchao

Tradegy in OUR HOMELAND. #xinjiang

WHAT THE FUCK!! 

finding in china plutocratic in china wealth disbutrion

 

guangzhou 

 

wuhan 

 

 

shanghai 

 

 

zhengzhou

 

 

xian 

 

xinjiang