Skip to main content

Top 1000 words in hmong

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Hmong words. PDF

Number Hmong in English
1 raws li as
2 kuv I
3 nws his
4 uas that
5 nws he
6 yog was
7 rau for
8 on on
9 yog are
10 nrog with
11 lawv they
12 yuav be
13 ntawm at
14 ib one
15 muaj have
16 no this
17 los ntawm from
18 los ntawm by
19 kub hot
20 lo lus word
21 tab sis but
22 dab tsi what
23 ib co some
24 yog is
25 nws it
26 koj you
27 los yog or
28 muaj had
29 tus the
30 ntawm of
31 mus rau to
32 thiab and
33 ib tug a
34 nyob rau hauv in
35 peb we
36 tau can
37 tawm out
38 lwm yam other
39 twb were
40 uas which
41 ua do
42 lawv their
43 lub sij hawm time
44 yog tias if
45 yuav will
46 ua li cas how
47 hais tias said
48 ib an
49 txhua each
50 qhia tell
51 puas does
52 tso set
53 peb three
54 xav want
55 cua air
56 zoo well
57 kuj also
58 ua si play
59 me me small
60 kawg end
61 muab tso rau put
62 tsev home
63 nyeem read
64 tes hand
65 chaw nres nkoj port
66 loj large
67 yees siv spell
68 ntxiv add
69 txawm even
70 av land
71 nyob ntawm no here
72 yuav tsum must
73 loj big
74 siab high
75 xws such
76 ua raws li follow
77 act act
78 yog vim li cas why
79 nug ask
80 cov txiv neej men
81 kev hloov change
82 mus went
83 lub teeb light
84 zoo kind
85 tawm off
86 xav tau need
87 tsev house
88 daim duab picture
89 sim try
90 peb us
91 dua again
92 tsiaj animal
93 taw tes point
94 niam mother
95 ntiaj teb no world
96 nyob ze near
97 tsim build
98 nws tus kheej self
99 lub ntiaj teb earth
100 txiv father
101 tej any
102 tshiab new
103 ua hauj lwm work
104 ib feem part
105 noj take
106 tau get
107 qhov chaw place
108 ua made
109 nyob live
110 qhov chaw uas where
111 tom qab after
112 rov qab back
113 me ntsis little
114 tsuas only
115 puag ncig round
116 txiv neej man
117 xyoo year
118 tuaj came
119 qhia tau tias show
120 txhua txhua every
121 zoo good
122 kuv me
123 muab give
124 peb our
125 nyob rau hauv under
126 lub npe name
127 heev very
128 los ntawm through
129 xwb just
130 daim ntawv form
131 kab lus sentence
132 zoo great
133 xav hais tias think
134 hais say
135 pab help
136 tsawg low
137 kab line
138 txawv differ
139 tig turn
140 ua cause
141 ntau much
142 txhais li cas mean
143 ua ntej before
144 txav move
145 txoj cai right
146 me nyuam tub boy
147 qub old
148 heev too
149 tib same
150 nws she
151 tag nrho cov all
152 muaj there
153 thaum when
154 mus txog up
155 siv use
156 koj your
157 txoj kev way
158 txog about
159 ntau many
160 ces then
161 lawv them
162 sau ntawv write
163 yuav would
164 zoo li like
165 yog li so
166 cov these
167 nws her
168 ntev long
169 ua make
170 tshaj plaws thing
171 saib see
172 nws him
173 ob two
174 muaj has
175 saib look
176 ntau more
177 hnub day
178 ua could
179 mus go
180 tuaj come
181 puas tau did
182 muaj pes tsawg tus number
183 sound sound
184 tsis muaj no
185 feem ntau most
186 cov neeg people
187 kuv my
188 tshaj over
189 paub know
190 dej water
191 tshaj than
192 hu call
193 thawj first
194 uas who
195 tau may
196 down down
197 sab side
198 tau been
199 tam sim no now
200 nrhiav find
201 lub taub hau head
202 sawv ntsug stand
203 tus kheej own
204 page page
205 yuav tsum should
206 lub teb chaws country
207 pom found
208 lus teb answer
209 lub tsev kawm ntawv school
210 loj hlob grow
211 txoj kev tshawb study
212 tseem still
213 kawm learn
214 tsob nroj plant
215 cover cover
216 khoom noj khoom haus food
217 hnub sun
218 plaub four
219 nruab nrab ntawm between
220 lub xeev state
221 kom keep
222 qhov muag eye
223 yeej tsis never
224 kawg last
225 cia let
226 xav thought
227 nroog city
228 tsob ntoo tree
229 hla cross
230 ua liaj ua teb farm
231 nyuaj hard
232 pib start
233 zaum might
234 zaj dab neeg story
235 kaw saw
236 deb far
237 hiav txwv sea
238 kos draw
239 tshuav left
240 lig late
241 khiav run
242 ua tsis tau don’t
243 thaum while
244 xovxwm press
245 ze close
246 hmo ntuj night
247 tiag tiag real
248 lub neej life
249 ob peb few
250 sab qaum teb north
251 phau ntawv book
252 nqa carry
253 coj took
254 science science
255 noj eat
256 chav tsev room
257 phooj ywg friend
258 pib began
259 lub tswv yim idea
260 ntses fish
261 roob mountain
262 nres stop
263 ib zaug once
264 paus base
265 hnov hear
266 nees horse
267 txiav cut
268 paub tseeb sure
269 saib watch
270 xim nqaij daim tawv color
271 lub ntsej muag face
272 wood wood
273 ntsiab main
274 qhib open
275 zoo li seem
276 ua ke together
277 tom ntej no next
278 dawb white
279 cov me nyuam children
280 pib begin
281 tau txais got
282 mus kev walk
283 Piv txwv li example
284 tsis ease
285 daim ntawv paper
286 pab pawg neeg group
287 yeej ib txwm always
288 music music
289 cov neeg those
290 ob both
291 cim mark
292 feem ntau often
293 tsab ntawv letter
294 kom txog rau thaum until
295 mile mile
296 dej river
297 tsheb car
298 ob txhais taw feet
299 kev saib xyuas care
300 thib ob second
301 txaus enough
302 tiaj plain
303 hluas nkauj girl
304 li ib txwm usual
305 hluas young
306 npaj txhij ready
307 saum toj no above
308 puas tau ever
309 liab red
310 daim ntawv teev list
311 tab sis yog though
312 xav feel
313 tham talk
314 noog bird
315 sai soon
316 lub cev body
317 aub dog
318 tsev neeg family
319 ncaj qha direct
320 pose pose
321 tawm leave
322 song song
323 ntsuas measure
324 qhov rooj door
325 khoom product
326 dub black
327 luv luv short
328 tus nab npawj numeral
329 chav kawm ntawv class
330 cua wind
331 lo lus nug question
332 tshwm sim happen
333 tiav complete
334 nkoj ship
335 cheeb tsam area
336 ib nrab half
337 pob zeb rock
338 Yuav order
339 hluav taws fire
340 sab qab teb south
341 teeb meem problem
342 daim piece
343 hais rau told
344 paub knew
345 dhau pass
346 txij li thaum since
347 sab saum toj top
348 tag nrho whole
349 huab tais king
350 txoj kev street
351 nti inch
352 multiply multiply
353 tsis muaj dab tsi nothing
354 cov hoob kawm course
355 nyob twj ywm stay
356 log wheel
357 tag nrho full
358 quab yuam force
359 xiav blue
360 yam khoom object
361 txiav txim siab decide
362 nto surface
363 sib sib zog nqus deep
364 hli moon
365 kob island
366 ko taw foot
367 system system
368 tibneeg hu tauj coob busy
369 xeem test
370 cov ntaub ntawv record
371 nkoj boat
372 ntau common
373 kub gold
374 tau possible
375 dav hlau plane
376 stead stead
377 qhuav dry
378 xav paub wonder
379 luag laugh
380 txhiab thousand
381 dhau los ago
382 khiav ran
383 xyuas check
384 kev ua si game
385 zoo shape
386 equate equate
387 kub hot
388 miss miss
389 coj brought
390 tshav kub kub heat
391 snow snow
392 log tire
393 coj bring
394 yawg yes
395 nyob deb distant
396 sau fill
397 sab hnub tuaj east
398 xim paint
399 lus language
400 cov among
401 unit unit
402 hwj chim power
403 lub zos town
404 zoo fine
405 tej yam certain
406 ya fly
407 poob fall
408 coj lead
409 quaj cry
410 tsaus dark
411 tshuab machine
412 daim ntawv note
413 tos wait
414 txoj kev npaj plan
415 duab figure
416 lub hnub qub star
417 lub thawv box
418 noun noun
419 teb field
420 so rest
421 tseeb correct
422 muaj cuab kav able
423 phaus pound
424 ua done
425 kev zoo nkauj beauty
426 tsav drive
427 sawv stood
428 muaj contain
429 pem hauv ntej front
430 qhia teach
431 lub lim tiam week
432 zaum kawg final
433 muab gave
434 ntsuab green
435 huag oh
436 ceev quick
437 tsim develop
438 dej hiav txwv ocean
439 sov warm
440 free free
441 feeb minute
442 muaj zog strong
443 tshwj xeeb special
444 siab mind
445 qab behind
446 ntshiab clear
447 Tsov tus tw tail
448 tsim produce
449 qhov tseeb fact
450 qhov chaw space
451 hnov heard
452 zoo tshaj plaws best
453 teev hour
454 zoo dua better
455 muaj tseeb true
456 thaum lub sij hawm during
457 puas hundred
458 tsib five
459 nco ntsoov remember
460 kauj ruam step
461 thaum ntxov early
462 tuav hold
463 sab hnub poob west
464 hauv av ground
465 paj interest
466 cuag reach
467 ceev ceev fast
468 Nqe lus verb
469 hu nkauj sing
470 mloog listen
471 rau six
472 rooj table
473 mus ncig teb chaws travel
474 tsawg less
475 thaum sawv ntxov morning
476 kaum ten
477 yooj yim simple
478 ob peb several
479 vowel vowel
480 mus rau toward
481 ua tsov ua rog war
482 pw lay
483 tawm tsam against
484 qauv pattern
485 qeeb slow
486 chaw center
487 hlub love
488 tus neeg person
489 nyiaj money
490 pab serve
491 tshwm appear
492 txoj kev road
493 daim ntawv qhia map
494 los nag rain
495 txoj cai rule
496 kav govern
497 rub pull
498 txias cold
499 daim ntawv ceeb toom notice
500 suab voice
501 zog energy
502 hunt hunt
503 tej zaum probable
504 txaj bed
505 tus kwv tij brother
506 qe egg
507 caij ride
508 cell cell
509 ntseeg believe
510 tej zaum perhaps
511 tos pick
512 ua ciav sudden
513 suav count
514 square square
515 yog vim li cas reason
516 ntev length
517 sawv cev rau represent
518 kos duab art
519 raug subject
520 cheeb tsam region
521 loj size
522 sib txawv vary
523 khom settle
524 hais lus speak
525 hnyav weight
526 general general
527 ice ice
528 teeb meem matter
529 vajvoog circle
530 khub pair
531 muaj xws li include
532 cais divide
533 sylla syllable
534 xav felt
535 loj grand
536 pob ball
537 tsis tau yet
538 yoj wave
539 poob drop
540 lub plawv heart
541 yog am
542 tam sim no present
543 hnyav heavy
544 seev cev dance
545 cav engine
546 txoj hauj lwm position
547 caj npab arm
548 thoob wide
549 sail sail
550 cov ntaub ntawv material
551 feem fraction
552 hav zoov forest
553 zaum sit
554 haiv neeg race
555 qhov rais window
556 khw store
557 lub caij ntuj sov summer
558 tsheb ciav hlau train
559 pw tsaug zog sleep
560 ua pov thawj prove
561 leeg lone
562 txhais ceg leg
563 qoj ib ce exercise
564 phab ntsa wall
565 catch catch
566 mount mount
567 xav wish
568 ntuj sky
569 Rooj Tswjhwm Saib board
570 muaj kev xyiv fab joy
571 lub caij ntuj no winter
572 xee sat
573 sau written
574 qus wild
575 lub cuab tam instrument
576 khaws cia kept
577 iav glass
578 nyom grass
579 nyuj cow
580 txoj hauj lwm job
581 ntug edge
582 kos npe sign
583 mus ntsib visit
584 yav dhau los past
585 mos soft
586 kev lom zem fun
587 kaj bright
588 gas gas
589 huab cua weather
590 lub hlis month
591 lab million
592 ua tim bear
593 finish finish
594 zoo siab happy
595 cia siab hope
596 paj flower
597 hnav khaub ncaws clothe
598 coj txawv txawv strange
599 ploj gone
600 luam trade
601 suab melody
602 dawm trip
603 chaw ua hauj lwm office
604 tau txais receive
605 kab row
606 lub qhov ncauj mouth
607 kos exact
608 lub cim symbol
609 tuag die
610 tsawg kawg least
611 teeb meem trouble
612 qw shout
613 tsuas yog except
614 sau wrote
615 noob seed
616 tone tone
617 koom join
618 qhia suggest
619 huv si clean
620 so break
621 tus pojniam lady
622 mev yard
623 sawv rise
624 phem bad
625 tshuab blow
626 roj oil
627 ntshav blood
628 kov touch
629 loj hlob grew
630 xees cent
631 sib tov mix
632 pab neeg team
633 hlau wire
634 nqi cost
635 poob lawm lost
636 xim av brown
637 hnav wear
638 vaj garden
639 sib npaug zos equal
640 xa sent
641 xaiv choose
642 poob fell
643 haum fit
644 ntws flow
645 ncaj ncees fair
646 bank bank
647 sau collect
648 txuag save
649 tswj control
650 zauv decimal
651 pob ntseg ear
652 lwm tus neeg else
653 heev quite
654 tsoo broke
655 cov ntaub ntawv case
656 nruab nrab middle
657 tua kill
658 tus tub son
659 pas dej lake
660 caij moment
661 scale scale
662 nrov loud
663 caij nplooj ntoos hlav spring
664 saib observe
665 tus me nyuam child
666 ncaj straight
667 tus tsiaj ntawv consonant
668 lub teb chaws nation
669 phau ntawv txhais lus dictionary
670 mis nyuj milk
671 ceev speed
672 txoj kev method
673 hloov organ
674 them pay
675 muaj hnub nyoog age
676 kem section
677 hnav ris tsho dress
678 huab cloud
679 surprise surprise
680 ntsiag to quiet
681 pob zeb stone
682 me me tiny
683 nce lub roob climb
684 txias cool
685 tsim design
686 pluag poor
687 ntau lot
688 xyaum ua tej yam experiment
689 hauv qab bottom
690 tseem ceeb key
691 hlau iron
692 ib single
693 pas stick
694 ca flat
695 nees nkaum twenty
696 daim tawv nqaij skin
697 luag smile
698 crease crease
699 qhov hole
700 dhia jump
701 tus me nyuam baby
702 yim eight
703 lub zos village
704 ntsib meet
705 paus root
706 yuav buy
707 tsa raise
708 daws solve
709 hlau metal
710 seb whether
711 laub push
712 xya seven
713 pawg lus paragraph
714 thib peb third
715 yuav shall
716 tsis tshua muaj lub held
717 cov plaub hau hair
718 piav qhia txog describe
719 ua noj cook
720 pem teb floor
721 tog twg los either
722 tau result
723 hlawv burn
724 toj hill
725 muaj kev nyab xeeb safe
726 miv cat
727 xyoo pua century
728 xav txog consider
729 hom type
730 txoj cai lij choj law
731 me ntsis bit
732 ntug dej hiav txwv coast
733 daim ntawv luam copy
734 kab lus phrase
735 ntsiag to silent
736 siab tall
737 xuab zeb sand
738 av soil
739 yob roll
740 kub temperature
741 ntiv tes finger
742 kev lag luam industry
743 nqi value
744 sib ntaus fight
745 dag lie
746 beat beat
747 muaj siab excite
748 tej yam ntuj tso natural
749 saib view
750 siab sense
751 peev capital
752 yuav tsis won’t
753 lub rooj zaum chair
754 txaus ntshai danger
755 txiv hmab txiv ntoo fruit
756 nplua nuj rich
757 tuab thick
758 tub rog soldier
759 cov txheej txheem process
760 khiav lag luam operate
761 xyaum practice
762 cais separate
763 nyuaj difficult
764 tus kws kho mob doctor
765 thov please
766 tiv thaiv protect
767 tav su noon
768 qoob loo crop
769 niaj hnub modern
770 keeb element
771 ntaus hit
772 me nyuam kawm ntawv student
773 ces kaum corner
774 tog party
775 mov supply
776 uas nws whose
777 nrhiav locate
778 nplhaib ring
779 cim character
780 kab insect
781 ntes tau caught
782 lub sij hawm period
783 qhia indicate
784 xov tooj cua radio
785 hais lus spoke
786 atom atom
787 tib neeg human
788 keeb kwm history
789 nyhuv effect
790 hluav taws xob electric
791 cia siab tias expect
792 pob txha bone
793 rail rail
794 xav txog tej yam imagine
795 muab provide
796 pom zoo agree
797 yog li thus
798 maj mam gentle
799 poj niam woman
800 nom captain
801 twv guess
802 tsim nyog necessary
803 ntse sharp
804 tis wing
805 tsim create
806 neeg nyob ze neighbor
807 ntxuav wash
808 ntaus pob bat
809 es rather
810 neeg coob coob crowd
811 pob kws corn
812 piv compare
813 paj huam poem
814 hlua string
815 tswb bell
816 nyob ntawm seb depend
817 nqaij meat
818 xuas rub
819 tube tube
820 naas ej famous
921 duas dollar
822 kwj stream
823 ntshai fear
284 pom sight
825 nyias thin
826 daim duab peb sab triangle
827 ntiaj chaw planet
828 hurry hurry
829 Hmoob chief
830 colony colony
831 moos clock
832 kuv mine
833 khi tie
834 nkag mus enter
835 loj major
836 tshiab fresh
837 nrhiav search
838 xa send
839 daj yellow
840 phom gun
841 cia allow
842 sau print
843 tuag dead
844 chaw spot
845 suab puam desert
846 nplua suit
847 tam sim no current
848 nqa lift
840 sawv rose
850 tuaj txog arrive
851 tswv master
852 khiav track
853 niam txiv parent
854 ntug dej shore
855 division division
856 daim ntawv sheet
857 substance substance
858 nyiam favor
859 txuas connect
860 post post
861 siv spend
862 chord chord
863 muaj roj fat
864 zoo siab glad
865 thawj original
866 sib qhia share
867 chaw nres tsheb station
868 txiv dad
869 cij bread
870 them charge
871 kom proper
872 bar bar
873 kev offer
874 ntu segment
875 qhev slave
876 os duck
877 instant instant
878 kev ua lag luam market
879 degree degree
880 populate populate
881 qaib chick
882 Nyob zoo dear
883 yeeb ncuab enemy
884 teb reply
885 haus dej drink
886 tshwm sim occur
887 kev pab txhawb nqa support
888 hais lus speech
889 qhov nature
890 ntau yam range
891 zog steam
892 tsa suab motion
893 txoj kev path
894 kua liquid
895 cag ntoo log
896 meant meant
897 quotient quotient
898 cov hniav teeth
899 plhaub shell
900 caj dab neck
901 oxygen oxygen
902 qab zib sugar
903 tuag death
904 zoo nkauj pretty
905 kev txawj skill
906 cov poj niam women
907 lub caij season
908 daws solution
909 hlau nplaum magnet
910 silver silver
911 ua tsaug thank
912 ceg ntseeg tus branch
913 match match
914 tom qab suffix
915 tshwj xeeb tshaj yog especially
916 Fig fig
917 ntshai afraid
918 lossis loj huge
919 tus muam sister
920 cov hlau steel
921 sib tham txog discuss
922 pem hauv ntej forward
923 zoo sib xws similar
924 coj guide
925 kev experience
926 qhab nia score
927 Kua apple
928 yuav bought
929 coj led
930 twawb pitch
931 tsho tiv no coat
932 huab hwm coj mass
933 card card
934 band band
935 hlua rope
936 plam slip
937 yeej win
938 kev npau suav dream
939 thaum yav tsaus ntuj evening
940 mob condition
941 pub feed
942 cuab tam tool
943 tag nrho total
944 yooj yim basic
945 tsis hnov tsw smell
946 hav valley
947 los yog nor
948 ob double
949 rooj zaum seat
950 mus ntxiv continue
951 block block
952 daim ntawv chart
953 lub kaus mom hat
954 muag sell
955 kawm tau zoo success
956 lub tuam txhab company
957 rho subtract
958 kev tshwm sim event
959 xyov particular
960 deal deal
961 luam dej swim
962 lub sij hawm term
963 rov qab opposite
964 tus poj niam wife
965 khau shoe
966 xub pwg shoulder
967 kis spread
968 kho arrange
969 yeej thoj nam camp
970 txua invent
971 paj rwb cotton
972 yug born
973 txiav txim determine
974 quart quart
975 cuaj nine
976 tsheb truck
977 suab nrov noise
978 theem level
979 lub caij nyoog chance
980 sib sau ua ke gather
981 khw shop
982 stretch stretch
983 muab pov throw
984 ci shine
985 vaj tse property
986 kem column
987 qauv molecule
988 xaiv select
989 tsis ncaj ncees lawm wrong
990 grey gray
991 rov repeat
992 tsum require
993 broad broad
994 npaj prepare
995 ntsev salt
996 lub qhov ntswg nose
997 plural plural
998 txoj kev chim siab anger
999 daim ntawv thov claim
1000 teb chaws continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.